Skip to main content

กพ.ทร. แจ้งจัดการบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๐

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งจัดการบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่ จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๐ โดยกำหนดบรรยายฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกใน ๑๘ และ ๑๙ พ.ค.๖๐ ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคใต้ ใน ๒๔ และ ๒๕ พ.ค.๖๐ ณ ห้องพิไชยญาติ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้ 
          ๑. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ และในวันพุธที่ ๒๔ พ.ค.๖๐
               เวลา ๐๘๐๐ ลงทะเบียนและรับเอกสาร
               เวลา ๐๙๐๐ พิธีเปิดการบรรยายฯ
               เวลา ๐๙๐๕ บรรยายการเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ โดย จนท.พร.
               เวลา ๑๐๓๐ บรรยายสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจฯ และสิทธิทหารผ่านศึก โดย จนท. สก.ทร. 
               เวลา ๑๒๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
               เวลา ๑๓๐๐ บรรยายการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ โดย จนท.กง.ทร.
               เวลา ๑๔๓๐ บรรยายบำเหน็จบำนาญ โดย จนท.กพ.ทร.
               เวลา ๑๖๐๐ เสร็จสิ้นการบรรยาย
          ๒. ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ การบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จ โดย จนก.กพ.ทร.
          ทั้งนี้ รายละเอียดในการปฏิบัติประสานกับ น.ท.ยงยุทธ คำประสิทธ์ หน.เบี้ยหวัดและบำนาญ กทพ.สบส.กพ.ทร. โทร. ๕๘๑๖๓ หรือ ๐๙๘ ๘๓๔ ๗๓๕๐ (โดยตรง)
                                                                                               ข้อมูล กพ.ทร. ๓ พ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …