Skip to main content

กพ.ทร. แจ้งจัดการบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๐

กรมกำลังพลทหารเรือ แจ้งจัดการบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่ จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๐ โดยกำหนดบรรยายฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกใน ๑๘ และ ๑๙ พ.ค.๖๐ ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคใต้ ใน ๒๔ และ ๒๕ พ.ค.๖๐ ณ ห้องพิไชยญาติ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้ 
          ๑. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พ.ค.๖๐ และในวันพุธที่ ๒๔ พ.ค.๖๐
               เวลา ๐๘๐๐ ลงทะเบียนและรับเอกสาร
               เวลา ๐๙๐๐ พิธีเปิดการบรรยายฯ
               เวลา ๐๙๐๕ บรรยายการเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงอายุ โดย จนท.พร.
               เวลา ๑๐๓๐ บรรยายสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจฯ และสิทธิทหารผ่านศึก โดย จนท. สก.ทร. 
               เวลา ๑๒๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
               เวลา ๑๓๐๐ บรรยายการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ โดย จนท.กง.ทร.
               เวลา ๑๔๓๐ บรรยายบำเหน็จบำนาญ โดย จนท.กพ.ทร.
               เวลา ๑๖๐๐ เสร็จสิ้นการบรรยาย
          ๒. ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ค.๖๐ และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ การบรรยายและรับเอกสารขอรับบำเหน็จ โดย จนก.กพ.ทร.
          ทั้งนี้ รายละเอียดในการปฏิบัติประสานกับ น.ท.ยงยุทธ คำประสิทธ์ หน.เบี้ยหวัดและบำนาญ กทพ.สบส.กพ.ทร. โทร. ๕๘๑๖๓ หรือ ๐๙๘ ๘๓๔ ๗๓๕๐ (โดยตรง)
                                                                                               ข้อมูล กพ.ทร. ๓ พ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐