Skip to main content

กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) กองทัพเรือ ๖๐

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐ พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึก ในส่วนของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) กองทัพเรือ ๖๐ ในส่วนของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ที่ทำการฝึก ของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑๑.๒.๓ (หน่วยปืนต่อสู้อากาศยาน อู่ตะเภา) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑๑.๒.๔ (หน่วยปืนรักษาฝั่ง หาดยาวแสมสาร) ศูนย์ป้องกันภัยอากาศยาน ทัพเรือภาคที่ ๑ (เขาคลองถูป)

          โดยจะทำการการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ เป็นการฝึกของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ในการอำนวยการยุทธ์ในการป้องกันภัยทางอากาศ และป้องกันฝั่งในพื้นที่สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรงในห้วงเวลากลางคืนของวันที่ ๔ พ.ค.๖๐ นี้ ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาว ทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี กำลังเข้าร่วมการฝึกของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน ๓๗ มม. ๓๔ แท่น ปืนต่อสู่อากาศยาน ๔๐/๗๐ มม. ๔ กระบอก อาวุธปล่อยนำวิถีแบบประทับบ่ายิง QW-18 2 ท่อยิง เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ ๒ ระบบ รถเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ ๒ ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศระยะปานกลาง (Kronos) ๑ ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ BOR-A 550 ๑ ระบบ และ ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ๑๕๕ มม. ๑๐ กระบอก
                                                                                              ข้อมูล กพ.ทร. ๓ พ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐