Skip to main content

กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) กองทัพเรือ ๖๐

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐ พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึก ในส่วนของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) กองทัพเรือ ๖๐ ในส่วนของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ที่ทำการฝึก ของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑๑.๒.๓ (หน่วยปืนต่อสู้อากาศยาน อู่ตะเภา) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑๑.๒.๔ (หน่วยปืนรักษาฝั่ง หาดยาวแสมสาร) ศูนย์ป้องกันภัยอากาศยาน ทัพเรือภาคที่ ๑ (เขาคลองถูป)

          โดยจะทำการการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ เป็นการฝึกของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ในการอำนวยการยุทธ์ในการป้องกันภัยทางอากาศ และป้องกันฝั่งในพื้นที่สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรงในห้วงเวลากลางคืนของวันที่ ๔ พ.ค.๖๐ นี้ ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาว ทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี กำลังเข้าร่วมการฝึกของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน ๓๗ มม. ๓๔ แท่น ปืนต่อสู่อากาศยาน ๔๐/๗๐ มม. ๔ กระบอก อาวุธปล่อยนำวิถีแบบประทับบ่ายิง QW-18 2 ท่อยิง เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ ๒ ระบบ รถเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ ๒ ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศระยะปานกลาง (Kronos) ๑ ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ BOR-A 550 ๑ ระบบ และ ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ๑๕๕ มม. ๑๐ กระบอก
                                                                                              ข้อมูล กพ.ทร. ๓ พ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …