Skip to main content

กองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) กองทัพเรือ ๖๐

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐ พลเรือตรี เอกราช พรหมลัมภัก ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึก ในส่วนของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) กองทัพเรือ ๖๐ ในส่วนของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ที่ทำการฝึก ของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑๑.๒.๓ (หน่วยปืนต่อสู้อากาศยาน อู่ตะเภา) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑๑.๒.๔ (หน่วยปืนรักษาฝั่ง หาดยาวแสมสาร) ศูนย์ป้องกันภัยอากาศยาน ทัพเรือภาคที่ ๑ (เขาคลองถูป)

          โดยจะทำการการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ เป็นการฝึกของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ในการอำนวยการยุทธ์ในการป้องกันภัยทางอากาศ และป้องกันฝั่งในพื้นที่สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรงในห้วงเวลากลางคืนของวันที่ ๔ พ.ค.๖๐ นี้ ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาว ทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี กำลังเข้าร่วมการฝึกของหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ๑ ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน ๓๗ มม. ๓๔ แท่น ปืนต่อสู่อากาศยาน ๔๐/๗๐ มม. ๔ กระบอก อาวุธปล่อยนำวิถีแบบประทับบ่ายิง QW-18 2 ท่อยิง เครื่องควบคุมการยิงฟลายแคทเชอร์ ๒ ระบบ รถเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ ๒ ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศระยะปานกลาง (Kronos) ๑ ระบบ เรดาร์ตรวจการณ์ BOR-A 550 ๑ ระบบ และ ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ๑๕๕ มม. ๑๐ กระบอก
                                                                                              ข้อมูล กพ.ทร. ๓ พ.ค.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…