Skip to main content

ศปมผ.ชี้แจงกรณีมีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับส่วยเอื้อการทำประมงผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง/โฆษก ศปมผ.พร้อมด้วย พล.ร.ท.วรรณพล กล่อมแก้ว รอง หน.สน.สล.ศปมผ. ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ในกรณีที่ นสพ.เดลินิวส์ได้ลงข่าวว่า เรือประมงแฉเจ้าหน้าที่รับส่วย เพื่อเอื้อการกระทำประมงผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในศูนย์แจ้งเข้า - ออกเรือประมง (PIPO) มีการระบุเรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ โดยมีประเด็นสำคัญที่มีการร้องเรียนคือ
          ๑. ขนาดของเรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
          ๒. การลักลอบถอด VMS
          ๓. การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ กรณีเรือปลาฉิ้งฉ้าง (ปลากะตัก) และเรืออวนลาก
          ๔. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ออกจับกุมแล้วเพราะมี VMS
         ซึ่งปัญหาการร้องเรียนทั้งหมด รอง หน.สน.สล.ศปมผ. ได้กล่าวว่า ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO เรียกรับผลประโยชน์มีจริงในอดีต ซึ่งได้ดำเนินการย้ายออกจากหนน้าที่ไปแล้ว พร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีประเด็นกลุ่มเรือประมงปลากะตัก จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ แล้วออกเรือล้อมจับปลาในเวลากลางคืน และกลุ่มเรือประมงที่มีขนาดเกิน ๓๐ ตันกรอส จ่ายเงินเพื่อไม่ต้องแจ้งตรวจสอบเข้า - ออก ซึ่งขณะนี้ได้ทำการสอบสวนและจะแจ้งความคืบหน้าให้สื่อมวลชนทราบภายใน ๗ วัน”
          ทั้งนี้ หากพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดิโอเพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งเบาะแสได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประมง กรมประมง โทร.๐ ๒๕๖๒ ๐๕๖๙
                                                                                                         ข้อมูล ปชส.ศปมผ.
                                                                                                               ๑๙ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …