Skip to main content

กองทัพเรือจัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม และเข้าเยือนเมืองท่าคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติการทางทหารระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐ พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีส่ง หมู่เรือฯ อันประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ เรือประเภทเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ที่กองทัพเรือต่อขึ้นเอง และ เรือหลวงสุโขทัย เรือประเภทเรือคอร์เวต พร้อมกำลังพล รวม ๒๓๒ นาย โดยมี พลเรือตรี มนต์ธรรม์ วังแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฯ ภารกิจในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ เม.ย.๖๐ โดยมีการปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้
           - การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามในครั้งนี้ มีขึ้นตามแนวเส้นแบ่งเขตในทะเล ไทย - เวียดนาม หรือที่เรียกว่า KC Line ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนทางทะเลที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจ คือ เป็นเส้นแบ่งเขตทางทะเลที่บรรลุข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นไปอย่างสันติวิธี ภายใต้หลักกฎหมายทะเล โดยฝ่ายไทยมี พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ ผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านกฎหมายทะเล และความรู้ในการกำหนดเขตทางทะเล (ปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้ว) เป็นหัวหน้าคณะในการหารือกำหนดเขตทางทะเลในครั้งนั้น ฝ่ายไทยไม่มีข้อเสียเปรียบแต่อย่างใด รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ให้การยอมรับ และกองทัพเรือไทย
           - เวียดนาม ได้จัดเรือรบของทั้งสองฝ่ายร่วมลาดตระเวนตามแนวเส้นแบ่งเขตในทะเล KC Line หลังจาก พ.ศ.๒๕๔๐ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ ๓๕
           - การฝึกร่วมระหว่างหมู่เรือทั้ง ๒ ประเทศ ในระหว่างทำการลาดตระเวนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย และสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติต่อกันในอนาคต การฝึกที่สำคัญ เช่น การแลกเปลี่ยนเป้าในทะเล การแปรกระบวนเรือ การติดต่อการสื่อสารระหว่างเรือของทั้งสองฝ่ายทางทัศนะสัญญาณ (ในเวลากลางวันและกลางคืน) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เป็นต้น ตลอดช่วงเวลา ๒ วัน (วันที่ ๒๐ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ที่ลาดตระเวนร่วมกัน
           - การเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๔ ณ ท่าเรือคัมรานห์ อ.คัมรานห์ จว.แคงฮว่าห์ (Khanh Hoa) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          การเยือนท่าเรือคัมรานห์ เขตเศรษฐกิจคัมรานห์ ซึ่งเป็นท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่ และยังเป็น ท่าจอดเรือดำน้ำชั้นกิโลของกองทัพเรือเวียดนามทั้ง ๖ ลำ เป็นท่าเรือที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของทางเวียดนามเป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้รับการพัฒนาในหลายด้าน เป็นที่จับตามองของนานาชาติ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางกองทัพเรือไทยได้รับเชิญในครั้งนี้
                                                                            ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๒๔ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …