Skip to main content

กองทัพเรือจัดหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม และเข้าเยือนเมืองท่าคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติการทางทหารระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐ พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง ผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีส่ง หมู่เรือฯ อันประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ เรือประเภทเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ที่กองทัพเรือต่อขึ้นเอง และ เรือหลวงสุโขทัย เรือประเภทเรือคอร์เวต พร้อมกำลังพล รวม ๒๓๒ นาย โดยมี พลเรือตรี มนต์ธรรม์ วังแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฯ ภารกิจในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ เม.ย.๖๐ โดยมีการปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้
           - การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามในครั้งนี้ มีขึ้นตามแนวเส้นแบ่งเขตในทะเล ไทย - เวียดนาม หรือที่เรียกว่า KC Line ซึ่งเป็นเส้นเขตแดนทางทะเลที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจ คือ เป็นเส้นแบ่งเขตทางทะเลที่บรรลุข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นไปอย่างสันติวิธี ภายใต้หลักกฎหมายทะเล โดยฝ่ายไทยมี พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ ผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านกฎหมายทะเล และความรู้ในการกำหนดเขตทางทะเล (ปัจจุบันท่านได้ล่วงลับไปแล้ว) เป็นหัวหน้าคณะในการหารือกำหนดเขตทางทะเลในครั้งนั้น ฝ่ายไทยไม่มีข้อเสียเปรียบแต่อย่างใด รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ให้การยอมรับ และกองทัพเรือไทย
           - เวียดนาม ได้จัดเรือรบของทั้งสองฝ่ายร่วมลาดตระเวนตามแนวเส้นแบ่งเขตในทะเล KC Line หลังจาก พ.ศ.๒๕๔๐ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ ๓๕
           - การฝึกร่วมระหว่างหมู่เรือทั้ง ๒ ประเทศ ในระหว่างทำการลาดตระเวนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย และสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติต่อกันในอนาคต การฝึกที่สำคัญ เช่น การแลกเปลี่ยนเป้าในทะเล การแปรกระบวนเรือ การติดต่อการสื่อสารระหว่างเรือของทั้งสองฝ่ายทางทัศนะสัญญาณ (ในเวลากลางวันและกลางคืน) การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เป็นต้น ตลอดช่วงเวลา ๒ วัน (วันที่ ๒๐ – ๒๑ เม.ย.๖๐) ที่ลาดตระเวนร่วมกัน
           - การเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๔ ณ ท่าเรือคัมรานห์ อ.คัมรานห์ จว.แคงฮว่าห์ (Khanh Hoa) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          การเยือนท่าเรือคัมรานห์ เขตเศรษฐกิจคัมรานห์ ซึ่งเป็นท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่ และยังเป็น ท่าจอดเรือดำน้ำชั้นกิโลของกองทัพเรือเวียดนามทั้ง ๖ ลำ เป็นท่าเรือที่สำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของทางเวียดนามเป็นอย่างมาก ปัจจุบันได้รับการพัฒนาในหลายด้าน เป็นที่จับตามองของนานาชาติ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางกองทัพเรือไทยได้รับเชิญในครั้งนี้
                                                                            ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๒๔ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐