Skip to main content

กองทัพเรือโดยหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม (มรวน.) เยี่ยมภาคทหารเรือที่ ๔ กองทัพเรือเวียดนาม ณ ท่าเรือคัมรานห์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ

จากการที่ พลเรือตรี ฝ่าม ฮว่าย นาม ผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนามได้เชิญกองทัพเรือไทยเยือนท่าเรือคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างการหารือร่วมกับ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
          ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ หมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ และเรือหลวงสุโขทัย เดินทางถึงท่าเรือคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการนี้ น.อ.เหงียน ด่าย เซือง รองเสนาธิการภาคทหารเรือที่ ๔ (รอง เสธ.ภทร.๔) พร้อมคณะนายทหารของ ภทร.๔ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ผู้บังคับหมู่เรือลาดตะเวนร่วม ไทย - เวียดนาม (ผบ.มรวน.) ผู้บังคับการเรือหลวงกระบี่ ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย พน้อมคณะตามธรรมเนียมปฎิบัติของทหารเรือในโอกาสที่หมู่เรือเดินทางถึงท่าเรือ คัมรานห์
          และในวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ผบ.มรวน. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ น.อ. เหงียน ดิ่ง หุ่ง รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๔ (รอง ผบ.ภทร.๔) ทั้งนี้ มีการหารือในเรื่องการลาดตระเวนร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ผู้บัญชาการทหารเรือไทยได้หารือกับผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนามในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ และการปฏิบัติการร่วมเป็นอย่างดี

                                                                                  ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๒๘ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…