Skip to main content

กองทัพเรือโดยหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม (มรวน.) เยี่ยมภาคทหารเรือที่ ๔ กองทัพเรือเวียดนาม ณ ท่าเรือคัมรานห์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ

จากการที่ พลเรือตรี ฝ่าม ฮว่าย นาม ผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนามได้เชิญกองทัพเรือไทยเยือนท่าเรือคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างการหารือร่วมกับ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
          ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ หมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ และเรือหลวงสุโขทัย เดินทางถึงท่าเรือคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการนี้ น.อ.เหงียน ด่าย เซือง รองเสนาธิการภาคทหารเรือที่ ๔ (รอง เสธ.ภทร.๔) พร้อมคณะนายทหารของ ภทร.๔ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ผู้บังคับหมู่เรือลาดตะเวนร่วม ไทย - เวียดนาม (ผบ.มรวน.) ผู้บังคับการเรือหลวงกระบี่ ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย พน้อมคณะตามธรรมเนียมปฎิบัติของทหารเรือในโอกาสที่หมู่เรือเดินทางถึงท่าเรือ คัมรานห์
          และในวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ผบ.มรวน. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ น.อ. เหงียน ดิ่ง หุ่ง รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๔ (รอง ผบ.ภทร.๔) ทั้งนี้ มีการหารือในเรื่องการลาดตระเวนร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ผู้บัญชาการทหารเรือไทยได้หารือกับผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนามในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ และการปฏิบัติการร่วมเป็นอย่างดี

                                                                                  ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๒๘ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …