Skip to main content

กองทัพเรือโดยหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม (มรวน.) เยี่ยมภาคทหารเรือที่ ๔ กองทัพเรือเวียดนาม ณ ท่าเรือคัมรานห์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ

จากการที่ พลเรือตรี ฝ่าม ฮว่าย นาม ผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนามได้เชิญกองทัพเรือไทยเยือนท่าเรือคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างการหารือร่วมกับ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
          ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ หมู่เรือลาดตระเวนร่วม ไทย - เวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงกระบี่ และเรือหลวงสุโขทัย เดินทางถึงท่าเรือคัมรานห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการนี้ น.อ.เหงียน ด่าย เซือง รองเสนาธิการภาคทหารเรือที่ ๔ (รอง เสธ.ภทร.๔) พร้อมคณะนายทหารของ ภทร.๔ ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ผู้บังคับหมู่เรือลาดตะเวนร่วม ไทย - เวียดนาม (ผบ.มรวน.) ผู้บังคับการเรือหลวงกระบี่ ผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัย พน้อมคณะตามธรรมเนียมปฎิบัติของทหารเรือในโอกาสที่หมู่เรือเดินทางถึงท่าเรือ คัมรานห์
          และในวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ พล.ร.ต.มนต์ธรรม์ วังแก้ว ผบ.มรวน. พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ น.อ. เหงียน ดิ่ง หุ่ง รองผู้บัญชาการภาคทหารเรือที่ ๔ (รอง ผบ.ภทร.๔) ทั้งนี้ มีการหารือในเรื่องการลาดตระเวนร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ผู้บัญชาการทหารเรือไทยได้หารือกับผู้บัญชาการทหารเรือเวียดนามในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ และการปฏิบัติการร่วมเป็นอย่างดี

                                                                                  ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร. ๒๘ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐