Skip to main content

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา “พระยอดธงทหารกล้า”

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา “พระยอดธงทหารกล้า” เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ในการนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปบูชา และจะนำรายได้ทั้งหมดภายหลังหักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าจัดสร้างเข้ากองทุนฯ โดยจัดสร้าง “พระยอดธงทหารกล้า” จำนวน ๓,๙๙๙ องค์ รายละเอียดดังนี้
           - เนื้อทองคำ จำนวนตามสั่ง ๔๔ องค์ เปิดให้บูชาองค์ละ ๒๕,๐๐๐ บาท
           - เนื้อเงิน จำนวน ๓๗ องค์ เปิดให้บูชาองค์ละ ๒,๕๙๙ บาท
           - เนื้อนวะโลหะ จำนวน ๔๓๒ องค์ เปิดให้บูชาองค์ละ ๗๙๙ บาท
           - เนื้อทองเหลือง จำนวน ๓,๕๓๐ องค์ เปิดให้บูชาองค์ละ ๓๙๙ บาท 
          จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา “พระยอดธงทหารกล้า” เพื่อทหารที่เสียสละในพื้นชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยโอนเงินผ่านบัญชี “พระยอดธงทหารกล้า” ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี ๐๑๙ – ๗ - ๘๒๐๔๘ - ๓ 
          ทั้งนี้ สามารถสั่งจอง พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ได้ที่ น.ท.กงกฤช พลยิ่ง โทร.๐๘๒๙๙๖๕๖๕๓ และ น.ท.ชัยนาวี คุ้มสุภา โทร.๐๘๑ ๙๓๔ ๓๗๘๓ ข้อมูล สลก.ทร. ๔ เม.ย.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…