Skip to main content

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว) สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์ - เอกสารของผู้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน - ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครคนละ ๒๐ บาท และชำระเงินค่าบำรุงรายปีคนละ ๓๐ บาท -ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี การชำระเงินย้อนหลังจะหักจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่จ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ ภายหลังจากผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกถึงแก่ความตาย - สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ที่ถูกถอนสภาพสมาชิกถาวรไปแล้ว การขอคืนสภาพสมาชิกกรณีพิเศษ ต้องชำระเงินย้อนหลังนับแต่วันที่ขาดส่งเงินสงเคราะห์ ก่อนถูกถอนสภาพสมาชิกถาวร จนถึงปัจจุบัน โดยจะหักจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่จ่ายให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ภายหลังจากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีที่ขอคืนสภาพกรณีพิเศษถึงแก่ความตาย กำหนดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ ถึง ๕ และ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๗๖ พื้นที่สัตหีบ ที่ฌาปนสถานกองทัพเรือ โทรศัพท์ ๗๓๑๕๙ และ ๐๓๘ ๔๓๘๖๙๒ หน่วยรับบริการฐานทัพเรือสงขลา โทรศัพท์ ๒๒๑๗๑ และ ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๓ และหน่วย รับบริการฐานทัพเรือพังงา โทรศัพท์ ๒๑๒๑๐ และ ๐ ๗๖๕๕ ๒๒๘๘ --ข้อมูล สก.ทร. ๒๑ มี.ค.๕๙

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐