Skip to main content

สโมสรฟุตบอลราชนาวี เปิดคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล อะคาเดมี่ สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๓ รุ่นอายุ ตั้งแต่ ๑๘ ก.พ. – ๒๖ มี.ค.๖๐

          สโมสรฟุตบอลราชนาวี เปิดคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล อะคาเดมี่ สโมสรฟุตบอลราชนาวี ๓ รุ่นอายุ ตั้งแต่ ๑๘ ก.พ. – ๒๖ มี.ค.๖๐
รายละเอียดดังนี้ 
          รับสมัครผู้ที่มีอายุ ๑๔ ปี ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ อายุ ๑๖ ปี ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ และอายุ ๑๘ ปี ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ เริ่มลงทะเบียน ๐๘๓๐ ทุกสนาม
          สนามที่ ๑ คัดเลือกในวันที่ ๑๘ ก.พ.๖๐ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จว.ศรีสะเกษ
          สนามที่ ๒ คัดเลือกในวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๐ ณ สนามโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จว.สกลนคร
          สนามที่ ๓ คัดเลือกในวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๐ ณ สนามโรงเรียนภูเขียว จว.ชัยภูมิ
          สนามที่ ๔ คัดเลือกในวันที่ ๒๖ ก.พ.๖๐ ณ สนามโรงเรียนบ้านไผ่ จว.ขอนแก่น
          สนามที่ ๕ คัดเลือกในวันที่ ๔ มี.ค.๖๐ ณ สนามฟุตบอล อบจ.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช
          สนามที่ ๖ คัดเลือกในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๐ ณ สนามโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จว.กาญจนบุรี
          สนามที่ ๗ คัดเลือกในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๐ ณ สนามกีฬาฟุตบอลตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๒ จว.พะเยา
          สนามที่ ๘ คัดเลือกในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๐ ณ สนามโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖) จว.ชลบุรี
                                             ๒๖ มี.ค.๖๐ (รอบสุดท้าย) ณ สนามโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.๖)
          ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ทรงพล แวงมณี โทร. ๐๘๕ ๒๘๖ ๙๐๕๐ /อ.วิทวัฒน์ วงศ์โยธา โทร. ๐๘๗ ๒๒๕ ๕๗๒๕ และ อ.สลก ไทยสูงเนิน โทร. ๐๙๒ ๙๗๒ ๙๒๒๕

                                                                                                 ข้อมูล สโมสรฟุตบอลราชนาวี
                                                                                                           ๒๐ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …