Skip to main content

กองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

          กองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ กพ.ทร. รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมรายชื่อกำลังพล พร้อมพิจารณากำหนดการให้ความช่วยเหลือเสนอขออนุมัติ ทร.
โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่บ้านพักอาศัยประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ช่วงปลายปี ๕๙ – ต้นปี ๖๐) ดังนี้
               ๑. เป็นเจ้าของบ้านและพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นประจำ หรือเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นประจำ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฯ
               ๒. น้ำได้ท่วมเข้ามาในตัวบ้าน ซึ่งเป็นที่พักอาศัยหลัก และทำให้ทรัพย์สินของตนเองได้รับความเสียหาย
               ๓. หลักฐานการขอรับความช่วยเหลือ
                   ๓.๑ คำร้องขอรับการช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/person/ หัวข้อ “แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือของกำลังพล ทร. ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่พักอาศัย”
                   ๓.๒ เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่าพักอาศัยในบ้านตามข้อ ๑.๑ จริง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ
                   ๓.๓ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายบ้านพักที่ถูกน้ำท่วม ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ฯลฯ
          ทั้งนี้ ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลกำลังพล ทร. ที่ได้รับความเสียหายฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑.๒ เสนอ กพ.ทร. ในโอกาสแรก ภายใน ๑๐ ก.พ.๖๐ เพื่อรวบรวมเสนอ ทร. ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถประสานได้ที่ น.ท.ศรัณย์ รัตนภาณุ หน.การสวัสดิการ กบพ.สบส.กพ.ทร. โทร.๕๘๑๕๑
                                                                                                 ข้อมูล กพ.ทร. ๒ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …