Skip to main content

กองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

          กองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ กพ.ทร. รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมรายชื่อกำลังพล พร้อมพิจารณากำหนดการให้ความช่วยเหลือเสนอขออนุมัติ ทร.
โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่บ้านพักอาศัยประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ช่วงปลายปี ๕๙ – ต้นปี ๖๐) ดังนี้
               ๑. เป็นเจ้าของบ้านและพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นประจำ หรือเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นประจำ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฯ
               ๒. น้ำได้ท่วมเข้ามาในตัวบ้าน ซึ่งเป็นที่พักอาศัยหลัก และทำให้ทรัพย์สินของตนเองได้รับความเสียหาย
               ๓. หลักฐานการขอรับความช่วยเหลือ
                   ๓.๑ คำร้องขอรับการช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/person/ หัวข้อ “แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือของกำลังพล ทร. ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่พักอาศัย”
                   ๓.๒ เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่าพักอาศัยในบ้านตามข้อ ๑.๑ จริง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ
                   ๓.๓ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายบ้านพักที่ถูกน้ำท่วม ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ฯลฯ
          ทั้งนี้ ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลกำลังพล ทร. ที่ได้รับความเสียหายฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑.๒ เสนอ กพ.ทร. ในโอกาสแรก ภายใน ๑๐ ก.พ.๖๐ เพื่อรวบรวมเสนอ ทร. ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถประสานได้ที่ น.ท.ศรัณย์ รัตนภาณุ หน.การสวัสดิการ กบพ.สบส.กพ.ทร. โทร.๕๘๑๕๑
                                                                                                 ข้อมูล กพ.ทร. ๒ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐