Skip to main content

กองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

          กองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ กพ.ทร. รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมรายชื่อกำลังพล พร้อมพิจารณากำหนดการให้ความช่วยเหลือเสนอขออนุมัติ ทร.
โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทร. ที่บ้านพักอาศัยประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ช่วงปลายปี ๕๙ – ต้นปี ๖๐) ดังนี้
               ๑. เป็นเจ้าของบ้านและพักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นประจำ หรือเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นประจำ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมฯ
               ๒. น้ำได้ท่วมเข้ามาในตัวบ้าน ซึ่งเป็นที่พักอาศัยหลัก และทำให้ทรัพย์สินของตนเองได้รับความเสียหาย
               ๓. หลักฐานการขอรับความช่วยเหลือ
                   ๓.๑ คำร้องขอรับการช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ http://info.navy.mi.th/person/ หัวข้อ “แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือของกำลังพล ทร. ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่พักอาศัย”
                   ๓.๒ เอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่าพักอาศัยในบ้านตามข้อ ๑.๑ จริง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ
                   ๓.๓ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายบ้านพักที่ถูกน้ำท่วม ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ฯลฯ
          ทั้งนี้ ให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลกำลังพล ทร. ที่ได้รับความเสียหายฯ โดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑.๒ เสนอ กพ.ทร. ในโอกาสแรก ภายใน ๑๐ ก.พ.๖๐ เพื่อรวบรวมเสนอ ทร. ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถประสานได้ที่ น.ท.ศรัณย์ รัตนภาณุ หน.การสวัสดิการ กบพ.สบส.กพ.ทร. โทร.๕๘๑๕๑
                                                                                                 ข้อมูล กพ.ทร. ๒ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…