Skip to main content

กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม สำหรับโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ

          เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ รองเสนาธิการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เป็นประธานฝ่ายกองทัพเรือในพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 5 ลำ โดยมี นายสัญชัย จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นฝ่ายผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ว่าที่ ร้อยตรีกิตติพันธ์ มูลศรีชัย, นาวาเอกชุมพล พรหมประสิทธิ์ ดร.คณิต วัฒนวิเชียร นางวาสนา สุทธิเดชานัย และนายชัยฤทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ร่วมลงนาม ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


          การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ เห็นชอบในหลักการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้นำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต โดยข้อตกลงคุณธรรมนี้เป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน ๓ ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ และผู้สังเกตการณ์ว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น ไม่เรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์อันใด และจะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและธรรม โดยยอมรับให้มีบุคคลที่สามที่มาจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ ในกระกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ตั้งแต่การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จนถึงสิ้นสุดสัญญา
          กองทัพเรือได้ลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด สร้างเรือ ตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน ๕ ลำ เพื่อทดแทนเรือที่ปลดระวางประจำการ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพ
          ทั้งนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีนโยบายให้กองทัพเรือจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีความสุจริต และโปร่งใส และตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดมาตราการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นยุทธศาสตร์ และวาระแห่งชาติ จึงเสนอโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ เข้าโครงการข้อตกลงคุณธรรมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
                                                                                                                 ข้อมูล สลก.ทร. ๒๔ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…