Skip to main content

กองทัพเรือจัดพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม สำหรับโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ

          เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ พลเรือโท เจริญศักดิ์ มารัตนะ รองเสนาธิการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เป็นประธานฝ่ายกองทัพเรือในพิธีลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 5 ลำ โดยมี นายสัญชัย จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นฝ่ายผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคา/ผู้ทำสัญญา นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ว่าที่ ร้อยตรีกิตติพันธ์ มูลศรีชัย, นาวาเอกชุมพล พรหมประสิทธิ์ ดร.คณิต วัฒนวิเชียร นางวาสนา สุทธิเดชานัย และนายชัยฤทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ร่วมลงนาม ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


          การลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ เห็นชอบในหลักการดำเนินงานโครงการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้นำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :IP) ใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต โดยข้อตกลงคุณธรรมนี้เป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน ๓ ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ และผู้สังเกตการณ์ว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น ไม่เรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์อันใด และจะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและธรรม โดยยอมรับให้มีบุคคลที่สามที่มาจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ ในกระกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ตั้งแต่การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) จนถึงสิ้นสุดสัญญา
          กองทัพเรือได้ลงนามในสัญญาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด สร้างเรือ ตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน ๕ ลำ เพื่อทดแทนเรือที่ปลดระวางประจำการ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพ
          ทั้งนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีนโยบายให้กองทัพเรือจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีความสุจริต และโปร่งใส และตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดมาตราการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นยุทธศาสตร์ และวาระแห่งชาติ จึงเสนอโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ เข้าโครงการข้อตกลงคุณธรรมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
                                                                                                                 ข้อมูล สลก.ทร. ๒๔ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …