Skip to main content

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดชุดฟื้นฟูซ่อมสร้างบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่

          เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ โดยชุดฟื้นฟู กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยก่อสร้างบ้านประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจำนวน ๔ หลัง โดยในเวลา ๑๑๓๐ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่ ๑ และคณะฯ เดินทางมาทำพิธีเปิดการก่อสร้างบ้านประชาชนที่เสียหายทั้งหลังในพื้นที่ อำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มอบเงินที่ได้จากการบริจาคในการสร้างบ้านที่เสียหายทั้งหลัง จำนวน ๔ หลัง และบ้านที่เสียหายบางส่วนอีกจำนวนหนึ่ง
          ทั้งนี้ คณะฯ ได้เลือกมาทำพิธีเปิดคลิกออฟบ้านของ นางสุมล แก้วเมือง ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ หลัง คือ อำเภอชะอวด ๔ หลัง และอำเภอจุฬาภรณ์ ๒ หลัง ตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยมีจำนวน ๔๖๙ หลัง โดยแยกเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๙๙ หลัง เสียหายบางส่วน จำนวน ๓๗๐ หลัง จึงมีมติจากที่ประชุมศูนย์บัญชาการฯ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนจำนวน ๓๗๐ หลัง และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ โดยการแบ่งมอบพื้นที่แต่ละอำเภอ รับผิดชอบก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง ๙๙ หลัง โดยมีความพร้อมทางพื้นที่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ทันที จำนวน ๔๗ หลัง ซึ่งมีหน่วยที่ดำเนินการดังนี้ 
          ๑. มณฑลทหารบกที่ ๔๑ รับผิดชอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิม พระเกียรติ รวมจำนวน ๑๐ หลัง
          ๒. กองทัพเรือรับผิดชอบอำเภอชะอวด และอำเภอจุฬาภรณ์ รวมจำนวน ๖ หลัง
          ๓. กระทรวงยุติธรรม โดยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชรับผิดชอบ อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน ๒ หลัง
          ๔. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชรับผิดชอบ อำเภอนบพิตำ และอำเภอสิชล รวมจำนวน ๒๑ หลัง
          ๕. อำเภอทุ่งสง บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอทุ่งสงจำนวน ๓ หลัง
          ๖. อำเภอพิปูน บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอพิปูนจำนวน ๒ หลัง
          ๗. อำเภอฉวาง บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอฉวางจำนวน ๒ หลัง
          ๘. อำเภอลานสกา บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอลานสกาจำนวน ๑ หลัง
          ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ      ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจนกว่าประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ    
                                                                                      ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                      ๘ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …