Skip to main content

กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ จัดชุดฟื้นฟูซ่อมสร้างบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่

          เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๐ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ โดยชุดฟื้นฟู กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยก่อสร้างบ้านประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจำนวน ๔ หลัง โดยในเวลา ๑๑๓๐ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่ ๑ และคณะฯ เดินทางมาทำพิธีเปิดการก่อสร้างบ้านประชาชนที่เสียหายทั้งหลังในพื้นที่ อำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มอบเงินที่ได้จากการบริจาคในการสร้างบ้านที่เสียหายทั้งหลัง จำนวน ๔ หลัง และบ้านที่เสียหายบางส่วนอีกจำนวนหนึ่ง
          ทั้งนี้ คณะฯ ได้เลือกมาทำพิธีเปิดคลิกออฟบ้านของ นางสุมล แก้วเมือง ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ หลัง คือ อำเภอชะอวด ๔ หลัง และอำเภอจุฬาภรณ์ ๒ หลัง ตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยมีจำนวน ๔๖๙ หลัง โดยแยกเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๙๙ หลัง เสียหายบางส่วน จำนวน ๓๗๐ หลัง จึงมีมติจากที่ประชุมศูนย์บัญชาการฯ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนจำนวน ๓๗๐ หลัง และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ โดยการแบ่งมอบพื้นที่แต่ละอำเภอ รับผิดชอบก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง ๙๙ หลัง โดยมีความพร้อมทางพื้นที่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ทันที จำนวน ๔๗ หลัง ซึ่งมีหน่วยที่ดำเนินการดังนี้ 
          ๑. มณฑลทหารบกที่ ๔๑ รับผิดชอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิม พระเกียรติ รวมจำนวน ๑๐ หลัง
          ๒. กองทัพเรือรับผิดชอบอำเภอชะอวด และอำเภอจุฬาภรณ์ รวมจำนวน ๖ หลัง
          ๓. กระทรวงยุติธรรม โดยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชรับผิดชอบ อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน ๒ หลัง
          ๔. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชรับผิดชอบ อำเภอนบพิตำ และอำเภอสิชล รวมจำนวน ๒๑ หลัง
          ๕. อำเภอทุ่งสง บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอทุ่งสงจำนวน ๓ หลัง
          ๖. อำเภอพิปูน บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอพิปูนจำนวน ๒ หลัง
          ๗. อำเภอฉวาง บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอฉวางจำนวน ๒ หลัง
          ๘. อำเภอลานสกา บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอลานสกาจำนวน ๑ หลัง
          ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ      ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจนกว่าประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ    
                                                                                      ข้อมูล ส่วนประชาสัมพันธ์ ศบภ.ทร.
                                                                                                      ๘ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐