Skip to main content

กองทัพเรือกำหนดจัดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. – ๙ มิ.ย.๖๐

          กองทัพเรือ กำหนดจัดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. – ๙ มิ.ย.๖๐ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ตามแผนป้องกันประเทศ พร้อมกับทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่างๆ ของกองทัพเรือ อีกทั้ง ยังเป็นการดำรงความพร้อมของกองทัพเรือ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งในด้านการป้องกันอธิปไตยของประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการรับใช้ชาติและการช่วยเหลือประชาชน ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญสูงสุด สำหรับพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ สนามหญ้าหน้า ตึกกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
           ในการนี้ เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว กองทัพเรือจึงได้จัดการฝึกภายในกองทัพขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกของหน่วยระดับต่าง ๆ ตามวงรอบประจำปี ตั้งแต่ระดับหน่วยขนาดเล็กจนถึงการสนธิกำลังเป็นหน่วยขนาดใหญ่ และฝึกตั้งแต่ระดับยุทธวิธีขั้นพื้นฐานจนถึงระดับยุทธการและยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกองทัพเรือมีกำลังที่ใช้ในการปฏิบัติการทั้ง ๓ มิติ ทั้งกำลังรบในทะเล ได้แก่ กองเรือยุทธการ กำลังรบบนบก เช่น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ รักษาฝั่ง หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และกำลังอากาศยานในส่วนของกองการบินทหารเรือ นอกจากนี้ยังมีกำลังในส่วนสนับสนุนการรบอื่น ๆ อีกด้วย ในการออกแบบการฝึกเพื่อให้เหมาะสมกับกำลังรบทุกประเภทจึงมีความซับซ้อนสูง ในการเพื่อให้กำลังรบทุกประเภทมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ 

                                                                                                  ข้อมูล สลก.ทร. ๒๗ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐