Skip to main content

กองทัพเรือกำหนดจัดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. – ๙ มิ.ย.๖๐

          กองทัพเรือ กำหนดจัดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. – ๙ มิ.ย.๖๐ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร ตามแผนป้องกันประเทศ พร้อมกับทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่างๆ ของกองทัพเรือ อีกทั้ง ยังเป็นการดำรงความพร้อมของกองทัพเรือ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งในด้านการป้องกันอธิปไตยของประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการรับใช้ชาติและการช่วยเหลือประชาชน ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญสูงสุด สำหรับพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐ จะจัดขึ้นในวันที่ ๑ มี.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ สนามหญ้าหน้า ตึกกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
           ในการนี้ เพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว กองทัพเรือจึงได้จัดการฝึกภายในกองทัพขึ้น โดยจัดให้มีการฝึกของหน่วยระดับต่าง ๆ ตามวงรอบประจำปี ตั้งแต่ระดับหน่วยขนาดเล็กจนถึงการสนธิกำลังเป็นหน่วยขนาดใหญ่ และฝึกตั้งแต่ระดับยุทธวิธีขั้นพื้นฐานจนถึงระดับยุทธการและยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกองทัพเรือมีกำลังที่ใช้ในการปฏิบัติการทั้ง ๓ มิติ ทั้งกำลังรบในทะเล ได้แก่ กองเรือยุทธการ กำลังรบบนบก เช่น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ รักษาฝั่ง หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ และกำลังอากาศยานในส่วนของกองการบินทหารเรือ นอกจากนี้ยังมีกำลังในส่วนสนับสนุนการรบอื่น ๆ อีกด้วย ในการออกแบบการฝึกเพื่อให้เหมาะสมกับกำลังรบทุกประเภทจึงมีความซับซ้อนสูง ในการเพื่อให้กำลังรบทุกประเภทมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ 

                                                                                                  ข้อมูล สลก.ทร. ๒๗ ก.พ.๖๐

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐

ทร.มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ที่มีรายได้น้อยในเรื่องการศึกษาของบุตรให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ ๑. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการทั่วไป ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี ๑–๒) ทุนละ ๔,๕๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑–๓) ทุนละ ๓,๕๐๐ บาท ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับอนุบาลศึกษา (อนุบาล ๑–๓) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ๒. ทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นข้าราชการประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และอาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งรับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณกองทัพเรือ เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่ถูกงดบำเหน็จประจำปีเนื่องจากการกระทำความผิดในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และในครึ่งป…