Tuesday, October 14, 2008

การบริการ GPF Web Service ของ กบข.

กบข.ได้พัฒนาเมนูในบริการญ GPF Web Service เพื่อให้สมาชิก กบข. สามารถกรอก “แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก” ผ่านบริการ GPF Web Service และสามารถส่งข้อมูลมายัง กบข. ได้ในทันที ซึ่งเมนูนี้จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้สมาชิก รวมทั้งยังช่วยลดเวลาในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารด้วย
ดังนั้น หากสมาชิกต้องการขอมีบัตรสมาชิกใบใหม่แทนบัตรที่ชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล รวมถึงกรณีที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก กบข. สามารถคลิกที่เมนู “กิจกรรมสมาชิก” ในบริการ GPF Web Service และดำเนินการตามขั้นตอน จนหน้าจอแบบฟอร์มปรากฏ จากนั้นขอให้กรอกข้อมูลจนครบทุกช่วง และกดปุ่มคำว่า “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” เพื่อส่งข้อมูลมายัง กบข. โดยหลังจาก กบข.ได้รับข้อมูลขอมีบัตรสมาชิก กบข. แล้ว ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการจัดส่งบัตรสมาชิกใบใหม่ให้ภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ได้รับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1175
ข้อมูล กบข.
๑๔ ต.ค.๕๑

No comments: