Wednesday, September 3, 2008

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกำลังพล

กรมสารบรรณทหารเรือ กำหนดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกำลังพล (เพื่อสุขภาพ) ประจำปี ๒๕๕๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ณ บริเวณสนามฟุตบอลและโรงจอดรถ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
กิจกรรมประกอบด้วย การวัดชีพจร การวัดความดันโลหิต การวัดไขมันใต้ผิวหนัง การวัดความอ่อนตัว การวัดความอดทนของกล้ามเนื้อ (ยึดพื้น และลุก-นั่ง) การวัดการไหลเวียนของโลหิต (วิ่งระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร) และหลังจากการทดสอบร่างกายแล้วจะทำการประเมินผล พร้อมทั้งแนะนำการรักษาสุขภาพด้วย
กำลังพลที่สนใจสามารถเข้าร่วมการทดสอบได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้อมูล สบ.ทร.

No comments: