Skip to main content

จากการที่ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงน้อมรับกระแสพระราชดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม โดยกำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศน์และทรัพยากรสัตว์น้ำจืด เพื่อลดผลกระทบต่อการดำรงชีพของเกษตรกรประมงน้ำจืดและประชาชน

โดยกรมประมงได้จัดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติด้านการประมง เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนที่มีความรู้และแนวทางที่จะอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรสัตว์น้ำจืดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงปลาน้ำจืดให้มีผลผลิตที่ดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชนสามารถรับมือภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้ชื่อ งาน “กรมประมงรวมใจ รักษ์ รู้ สู้ภัยธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สวนชนน่าน จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ตัวแทนจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิดกลับสู่แม่น้ำน่าน เพื่อเพิ่มผลผลิตแหล่งอาหารและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำ จำนวน ๓ ล้านตัว หลังจากนั้น จะปล่อยพันธุ์ปลาที่จังหวัดสุโขทัยอีก ๒ ล้านตัว และจังหวัดพิจิตร ๒ ล้านตัว โดยพันธุ์ปลาที่ปล่อยประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลาบู่ ปลากระโห้ ปลายี่สกไทย ปลาดุกด้าน ปลากาดำ ปลากดเหลือง ปลาหมอไทย ปลาเทโพ และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา และเศรษฐกิจในวิถีชุมชนเป็นอย่างมาก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจึงเป็นการเพิ่มปริมาณและผลผลิตคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในระยะยาว และยังมีกิจกรรมสำคัญอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการพระราชกรณียกิจ “พระอัจฉริยากว้างไกล น้ำพระราชหฤทัยสู่ปวงประชา” นิทรรศการให้องค์ความรู้ด้านประมงแบบครบวงจร และประมงเชิงอนุรักษ์ นิทรรศการให้องค์ความรู้และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดภัยพิบัติ

ข้อมูล นสพ.แนวหน้า

๑๘ มิ.ย.๕๕

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน กองทัพเรือ โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ด้วยกิจการให้กู้เงิน สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร. ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมีวัตถุปะสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการเงินให้แก่กำลังพล กองทัพเรือที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รายละเอียดดังนี้
          ๑. คุณสมบัติของผู้กู้
              ๑.๑ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ต่อที่พักอาศัยตนเองหรือภรรยาอาศัยอยู่ หรือบิดา – มารดา ให้รวมถึงบิดา – มารดา คู่สมรสด้วย
              ๑.๒ มีภาระหนี้สินรายเดือนรวมกับที่ขอกู้ครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด หรือตามที่ผู้จัดการกิจการให้กู้เห็นสมควร
          ๒. วงเงินกู้ และระยะเวลาการผ่อนชำระ
               ๒.๑ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
               ๒.๒ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐
               ๒.๓ ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๓๖ เดือน (๓ ปี)
          ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสังคมสงเคราะห์ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โทร. ๐๒ ๔๗๕ ๓๒๗๙ , ๕๓๒๗๕ และ http://www.welfare.navy.mi.th หัวข้อ ข่า…