Skip to main content

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นิมนต์พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สุขใจเมื่อได้เสียสละ”ให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ

 รวมทั้งข้าราชการทหารเรือรับฟัง ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ ณ อาคารราชนาวิกสภา (หลังเก่า) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เกิดปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เดิมชื่อ ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์ จบการศึกษาระดับประถมและมัธยมที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก จากนั้นเข้าศึกษาที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะศึกษาได้ทำงานกับชุนนุมศึกษาพุทธศาสตร์ ต่อมาได้บวชในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ พัทธสีมา วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร เป็นพระที่เชื่อมโยงพุทธศาสนากับสังคม เป็นนักคิด นักวิชาการ ส่งเสริมให้นำธรรมะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีงานเขียนที่มีคุณค่ามากมาย ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคโต จังหวัด ชัยภูมิ แต่มักจะจำพรรษาที่วัดป่ามหาวัน บ้านท่ามะไฟหวาน อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ เพื่อรักษาป่าร่วมกับชุมชน สำหรับหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๙ เปิดอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล

การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นแกนเชื่อมความสามัคคี ผูกพันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การอบรมมีทั้งการรับฟังการบรรยาย การถกแถลง การสัมมนา และการทัศนศึกษานอกสถานที่ การรับฟังการบรรยายครั้งนี้นับเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างให้รู้จักนำธรรมะมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตข้อมูล กพร.ทร.
๗ มิ.ย. ๕๕

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า งานสวัสดิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า “พฤฒเวชโฮมแคร์” ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยทีมงานคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความสุขสบายของคนที่คุณรัก ภายในบรรยากาศที่อบอุ่นเสมือนบ้าน รับผู้สูงอายุชาย – หญิง อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป
           นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามสภาพร่างกาย และความเหมาะสมของผู้เข้ารับการบริการ เช่น การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ การสนทนา โดยใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมอง การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีบริการแพทย์ตรวจเยี่ยม ๒ ครั้งต่อเดือน แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูตรวจเยี่ยม ๑ ครั้งต่อเดือน พยาบาลวิชาชีพเยี่ยมประเมิน ๔ ครั้งต่อเดือน ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสมเด็จพระปิ่นเกล้า งานสวัสดิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโลเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๖ ๑๖๑๕ ๒๖๕๒ และ ๐๘ ๖๓๘๒ ๗๖๙๙

                                                                        ข้อมูล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ๓๑ …