Skip to main content

กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนัก มีผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก หลายพื้นที่ยังมีความต้องการเครื่องอุปโภค บริโภค และความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอยู่ ซึ่งกองทัพเรือได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์อุทกภัยแล้ว และในการนำสิ่งของไปบรรเทาทุกข์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ที่ต้องการไปบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย
กำหนดการประกอบด้วย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกับผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบริํษัทตะวันออกโปลีเมอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล จะร่วมกันตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเรือนำศิลปินดาราและผู้เกี่ยวข้องนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพเรือร่วมกับภาคเอกชน เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ ในวันและเวลาราชการ สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ และฐานทัพเรือกรุงเทพ (ตรงข้ามวัดชิโนรส) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๔๓ ในวันและเวลาราชการ สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๒๗ และติดต่อแจ้งข่าวสารหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โทรสารด่วน ๑๖๙๖
รวมทั้งขณะนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูล ศบภ.ทร.
๑๒ ต.ค.๕๔

Comments

Popular posts from this blog

กง.ทร.พัฒนาระบบ E-mobile Slip ใช้ตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยกรมการเงินทหารเรือ ได้พัฒนาระบบ E-mobile Slip เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลใบจ่ายเงินเดือนได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ เข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานครั้งแรก เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือที่ http://info.navy.mi.th/finance แบนเนอร์ “สลิปเงินเดือน” หลังเข้าลงทะเบียนผู้ใช้งานแล้ว โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Play Store โดยค้นหาคำว่า “e-slip” และติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ iOS ให้เปิด Browser และเข้าเว็บไซต์ http://www.finance.navy.mi.th/mobile_https หรือด้วยการสแกนผ่านบาร์โค้ดในเว็บไซต์กรมการเงินทหารเรือ จากนั้นจึงเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งานเป็นเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ ข้อมูล กง.ทร. ๒๘ ก.ย.๕๙

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

กองทัพเรือ จัดโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญบุตร-ธิดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ สมัครสอบชิงทุนการศึกษาโครงการ “วัยรุ่นรอบรู้ธรรมะ” ครั้งที่ ๙ จำนวน ๑๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุตร - ธิดาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๐ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ และประกาศผลสอบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
          เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ – ๒ นิ้ว ๑ รูป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.civil2.navy.mi.th/index.php/main/index สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ทร. และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา/มารดา
          ผู้สนใจสามารถสมัคร พร้อมรับหนังสือประกอบการสอบได้ที่
          ๑. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๓๐๓๓ 
          ๒. ทัพเรือภาคที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๒๐๖๐
          ๓. ทัพเรือภาคที่ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๒๑๖๖๐
          ๔. ฐานทัพเรือสัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๑๐๖๐ 
        …