Skip to main content

กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนัก มีผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก หลายพื้นที่ยังมีความต้องการเครื่องอุปโภค บริโภค และความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอยู่ ซึ่งกองทัพเรือได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์อุทกภัยแล้ว และในการนำสิ่งของไปบรรเทาทุกข์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ที่ต้องการไปบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย
กำหนดการประกอบด้วย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกับผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบริํษัทตะวันออกโปลีเมอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล จะร่วมกันตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเรือนำศิลปินดาราและผู้เกี่ยวข้องนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพเรือร่วมกับภาคเอกชน เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ ในวันและเวลาราชการ สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ และฐานทัพเรือกรุงเทพ (ตรงข้ามวัดชิโนรส) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๔๓ ในวันและเวลาราชการ สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๒๗ และติดต่อแจ้งข่าวสารหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โทรสารด่วน ๑๖๙๖
รวมทั้งขณะนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูล ศบภ.ทร.
๑๒ ต.ค.๕๔

Comments

Popular posts from this blog

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน จัดโปรแกรมสร้างงานกับอาชีพอิสระกว่า ๑๐๐ หลักสูตร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๑
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ อบรมในวันที่ ๙,๑๐,๑๖,๑๗,๒๓ และ ๒๔
เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ อบรมในวันที่ ๘ และ ๙
การอบรมประกอบด้วยอาชีพอิสระต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลารวดเร็ว และนำไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองได้ เช่น การจัดดอกไม้ ช่างซ่อมนาฬิกา ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ การพิมพ์ซิลก์สกรีน การทำเต้าฮวยฟรุตสลัด การทำไอศกรีมโฮมเมด การผลิตสบู่ธรรมชาติ และการทำอาหารย้อนยุคต่างๆ เป็นต้น
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๘๙ ๒๒๒๒, ๐๒ ๕๘๙ ๐๔๙๒ และ ๐๒ ๙๕๔ ๔๙๙๙ ต่อ ๒๑๐๐,๒๑๐๑

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๑๓ ก.พ.๕๑

พศ.เชิญชวนสวดฉันท์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ตามที่มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้ทุกวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมหาเถรสมาคมได้แต่งฉันท์เฉลิมพระเกียรติใน ๒ วาระขึ้นใหม่ เพื่อให้ทุกวัดและพุทธศาสนิกชนได้สวดหลังทำวัตรเย็นตลอดปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอให้วัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสวดฉันท์บท “สัตตติวัสสรัชชกาลวรทานคาถา” หลังทำวัตรเย็นหรือหลังสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐ และบท “ปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา” หลังทำวัตรเย็นหรือหลังสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๙-๓๑ ส.ค.๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.onab.go.th ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๗ มิ.ย.๕๙

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “คนบนฟ้า” ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

         ฐานทัพเรือกรุงเทพขอเชิญชม คอนเสิร์ตการกุศล "คนบนฟ้า” บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๗๓๐ – ๑๙๓๐ ณ หอประชุม กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย (ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่ วังนันทอุทยาน) บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี ควบคุมการแสดงโดย นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ศิลปินรับเชิญ ได้แก่ คุณศรีไศล สุชาตวุฒิ, คุณชัดชัย สุขาวดี, คุณกุลกรณ์พัชร์ โพธิ์ทองนาค และ คุณศรัณย์ คุ้งบรรพต บัตรราคา ๒,๐๐๐ / ๑,๕๐๐ / ๑,๐๐๐ บาท
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล ได้ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๐๗ หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพรานนก ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการกุศล ฐานทัพเรือกรุงเทพ เลขบัญชี ๐๑๙ – ๒ – ๘๗๖๔๕ – ๖ และส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ โทรสาร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๖๙
                                                          …