Wednesday, October 12, 2011

กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนัก มีผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก หลายพื้นที่ยังมีความต้องการเครื่องอุปโภค บริโภค และความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอยู่ ซึ่งกองทัพเรือได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์อุทกภัยแล้ว และในการนำสิ่งของไปบรรเทาทุกข์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ที่ต้องการไปบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย
กำหนดการประกอบด้วย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกับผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบริํษัทตะวันออกโปลีเมอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล จะร่วมกันตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเรือนำศิลปินดาราและผู้เกี่ยวข้องนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพเรือร่วมกับภาคเอกชน เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ ในวันและเวลาราชการ สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ และฐานทัพเรือกรุงเทพ (ตรงข้ามวัดชิโนรส) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๔๓ ในวันและเวลาราชการ สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๒๗ และติดต่อแจ้งข่าวสารหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โทรสารด่วน ๑๖๙๖
รวมทั้งขณะนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูล ศบภ.ทร.
๑๒ ต.ค.๕๔

No comments: