Skip to main content

กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กองทัพเรือร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนัก มีผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก หลายพื้นที่ยังมีความต้องการเครื่องอุปโภค บริโภค และความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอยู่ ซึ่งกองทัพเรือได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์อุทกภัยแล้ว และในการนำสิ่งของไปบรรเทาทุกข์ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ที่ต้องการไปบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย
กำหนดการประกอบด้วย พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมกับผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบริํษัทตะวันออกโปลีเมอร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล จะร่วมกันตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเรือนำศิลปินดาราและผู้เกี่ยวข้องนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพเรือร่วมกับภาคเอกชน เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
กองทัพเรือได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อรวบรวมน้ำใจจากคนไทยที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องคนไทยที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕-๒-๑๔๓๒๒-๖ ชื่อบัญชีศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาวของกองทัพเรือ รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ ในวันและเวลาราชการ สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๒๒ และฐานทัพเรือกรุงเทพ (ตรงข้ามวัดชิโนรส) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๙๔๓ ในวันและเวลาราชการ สำหรับนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๒๗ และติดต่อแจ้งข่าวสารหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โทรสารด่วน ๑๖๙๖
รวมทั้งขณะนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูล ศบภ.ทร.
๑๒ ต.ค.๕๔

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐