Monday, January 23, 2012

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”

คณะกรรมการกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก (มจร.ตาก) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคี เพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพรเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำเงินสมทบกองทุน ภัตตาหารเพล ภิกษุ – สามเณร หน่วยวิทยบริการ วัดท่านา ใช้สำหรับเลี้ยงภัตตาหารเพล ภิกษุ – สามเณร ซี่งเป็นนักศึกษา มจร, ตาก โดยมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก ประกอบด้วย เจ้าภาพต้นผ้าป่า ๓๐,๐๐๐บาท จำนวน ๑๑ ต้น ผู้รับเป็นเจ้าภาพจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ เหรัยญพระพุทธชินราชเนื้อผงเลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ เหรียญสองมหาราชเนื้อผง ( สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) เลี่ยมทองไมคอน ๒ องค์ บรรจุในกล่อง ๑ ชุด รายละ ๖ ชุด หรือเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๔ กอง จะได้รับของที่ระลึก ได้แก่พระพุทธชินราชเนื้อผง เลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ เหรียญสองมหาราชเนื้อผง เลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ บรรจุในกล่องรวม ๒ องค์ ๑ ชุด รายละ ๑ ชุด และเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๓๔๘ กอง รับเหรียญสองมหาราช ๑ องค์ หรือร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยนำเงินเข้าบัญชี กองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ สามเณร หน่วยวิทยบริการวัดท่านา ธนาคารกรุงไทย สาขาประชานิเวศน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๙๗ – ๐ – ๑๔๕๗๙ – ๙และส่งสำเนาที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๙๕๔ – ๒๗๘๔ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ – ๔๘๘๘๑๔๑ หรือ ๐๘๑ – ๘๘๖๕๑๖๙
ข้อมูล สอ.รฝ.
๒๕ ม.ค. ๕๕


เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

No comments: