Skip to main content

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”

คณะกรรมการกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก (มจร.ตาก) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคี เพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพรเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำเงินสมทบกองทุน ภัตตาหารเพล ภิกษุ – สามเณร หน่วยวิทยบริการ วัดท่านา ใช้สำหรับเลี้ยงภัตตาหารเพล ภิกษุ – สามเณร ซี่งเป็นนักศึกษา มจร, ตาก โดยมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก ประกอบด้วย เจ้าภาพต้นผ้าป่า ๓๐,๐๐๐บาท จำนวน ๑๑ ต้น ผู้รับเป็นเจ้าภาพจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ เหรัยญพระพุทธชินราชเนื้อผงเลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ เหรียญสองมหาราชเนื้อผง ( สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) เลี่ยมทองไมคอน ๒ องค์ บรรจุในกล่อง ๑ ชุด รายละ ๖ ชุด หรือเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๔ กอง จะได้รับของที่ระลึก ได้แก่พระพุทธชินราชเนื้อผง เลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ เหรียญสองมหาราชเนื้อผง เลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ บรรจุในกล่องรวม ๒ องค์ ๑ ชุด รายละ ๑ ชุด และเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๓๔๘ กอง รับเหรียญสองมหาราช ๑ องค์ หรือร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยนำเงินเข้าบัญชี กองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ สามเณร หน่วยวิทยบริการวัดท่านา ธนาคารกรุงไทย สาขาประชานิเวศน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๙๗ – ๐ – ๑๔๕๗๙ – ๙และส่งสำเนาที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๙๕๔ – ๒๗๘๔ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ – ๔๘๘๘๑๔๑ หรือ ๐๘๑ – ๘๘๖๕๑๖๙
ข้อมูล สอ.รฝ.
๒๕ ม.ค. ๕๕


เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

Comments

Popular posts from this blog

สมาคมภริยาทหารเรือ แจ้งการตรวจสอบและขอรับรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย โดยกำหนดออกสลากวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ ณ สภากาชาดไทย ขอแจ้งให้ผู้ที่ซื้อสลากสามารถตรวจผลการออกสลากรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือที่ www.nwa.navy.mi.th
          โดยติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย.๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สอบถอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๖๕
                                                                            ข้อมูล สมาคมภริยาทหารเรือ ๓๐ มี.ค.๖๐

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครสมาชิกสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการผู้มียศทหารเรือ ลูกจ้าง และครอบครัว เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวในด้านสวัสดิการ ตลอดจนผ่อนผันหลักเกณฑ์ ในการสมัคร คุณสมบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ - เป็นข้าราชการที่มียศทหารเรือ ลูกจ้าง ครอบครัว มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - สามี/ภรรยา มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี บุตร มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - บิดา มารดา ของตนเอง และของคู่สมรส มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๘ ปี - ต้องได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือโรงพยาบาลเอกชน รับรองว่าเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - เอกสารประกอบการสมัคร เอกสารในการตรวจร่างกายของแพทย์ สำเนาบัตรประจำข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสของสมาชิก) หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี (เฉพาะพนักง…

ทร.จัดกิจกรรม “ทัวร์ออฟสัตหีบ 2017” ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Tour Of Sattahip 2017 ในโครงการกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "Tour of Sattahip 2017" จัดโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นกิจกรรมปั่นเพื่อการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เพื่อการสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ โดยจะมีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (หาดเตยงาม)
ค่าสมัคร
          ๑. ระยะทาง ๖๐ กม. จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๒. ระยะทาง ๑๐๐ กม. จำนวน ๙๐๐ บาท

          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด และ การสมัครได้ที่ http://www.tourofsattahip.navy.mi.th/
                                                                                                                      ข้อมูล กปส.สจว.กพร.ทร.
                                                                                                                                  ๒ มี.ค.๖๐