Skip to main content

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพล ภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”

คณะกรรมการกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา จังหวัดตาก (มจร.ตาก) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ผ้าป่าสามัคคี เพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพรเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำเงินสมทบกองทุน ภัตตาหารเพล ภิกษุ – สามเณร หน่วยวิทยบริการ วัดท่านา ใช้สำหรับเลี้ยงภัตตาหารเพล ภิกษุ – สามเณร ซี่งเป็นนักศึกษา มจร, ตาก โดยมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อกองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ นิสิต นักศึกษา มจร.ตาก ประกอบด้วย เจ้าภาพต้นผ้าป่า ๓๐,๐๐๐บาท จำนวน ๑๑ ต้น ผู้รับเป็นเจ้าภาพจะได้รับของที่ระลึก ได้แก่ เหรัยญพระพุทธชินราชเนื้อผงเลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ เหรียญสองมหาราชเนื้อผง ( สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) เลี่ยมทองไมคอน ๒ องค์ บรรจุในกล่อง ๑ ชุด รายละ ๖ ชุด หรือเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๔ กอง จะได้รับของที่ระลึก ได้แก่พระพุทธชินราชเนื้อผง เลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ เหรียญสองมหาราชเนื้อผง เลี่ยมทองไมคอน ๑ องค์ บรรจุในกล่องรวม ๒ องค์ ๑ ชุด รายละ ๑ ชุด และเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ ๓๐๐ บาท จำนวน ๓๔๘ กอง รับเหรียญสองมหาราช ๑ องค์ หรือร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยนำเงินเข้าบัญชี กองทุนภัตตาหารเพลภิกษุ สามเณร หน่วยวิทยบริการวัดท่านา ธนาคารกรุงไทย สาขาประชานิเวศน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๙๗ – ๐ – ๑๔๕๗๙ – ๙และส่งสำเนาที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๙๕๔ – ๒๗๘๔ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ – ๔๘๘๘๑๔๑ หรือ ๐๘๑ – ๘๘๖๕๑๖๙
ข้อมูล สอ.รฝ.
๒๕ ม.ค. ๕๕


เกาะติดทุกภารกิจประชิดทุกการปฏิบัติ แจ่มชัดทุกสถานการณ์

Comments

Popular posts from this blog

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน

ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน จัดโปรแกรมสร้างงานกับอาชีพอิสระกว่า ๑๐๐ หลักสูตร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๑
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ อบรมในวันที่ ๙,๑๐,๑๖,๑๗,๒๓ และ ๒๔
เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ อบรมในวันที่ ๘ และ ๙
การอบรมประกอบด้วยอาชีพอิสระต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลารวดเร็ว และนำไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองได้ เช่น การจัดดอกไม้ ช่างซ่อมนาฬิกา ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ การพิมพ์ซิลก์สกรีน การทำเต้าฮวยฟรุตสลัด การทำไอศกรีมโฮมเมด การผลิตสบู่ธรรมชาติ และการทำอาหารย้อนยุคต่างๆ เป็นต้น
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๘๙ ๒๒๒๒, ๐๒ ๕๘๙ ๐๔๙๒ และ ๐๒ ๙๕๔ ๔๙๙๙ ต่อ ๒๑๐๐,๒๑๐๑

ข้อมูล นสพ.ข่าวสด
๑๓ ก.พ.๕๑

พศ.เชิญชวนสวดฉันท์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ตามที่มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้ทุกวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมหาเถรสมาคมได้แต่งฉันท์เฉลิมพระเกียรติใน ๒ วาระขึ้นใหม่ เพื่อให้ทุกวัดและพุทธศาสนิกชนได้สวดหลังทำวัตรเย็นตลอดปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ นั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอให้วัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสวดฉันท์บท “สัตตติวัสสรัชชกาลวรทานคาถา” หลังทำวัตรเย็นหรือหลังสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๐ และบท “ปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา” หลังทำวัตรเย็นหรือหลังสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค.๕๙-๓๑ ส.ค.๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.onab.go.th ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ ๗ มิ.ย.๕๙

ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “คนบนฟ้า” ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

         ฐานทัพเรือกรุงเทพขอเชิญชม คอนเสิร์ตการกุศล "คนบนฟ้า” บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๗๓๐ – ๑๙๓๐ ณ หอประชุม กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย (ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่ วังนันทอุทยาน) บรรเลงโดย วงดุริยางค์ราชนาวี ควบคุมการแสดงโดย นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ศิลปินรับเชิญ ได้แก่ คุณศรีไศล สุชาตวุฒิ, คุณชัดชัย สุขาวดี, คุณกุลกรณ์พัชร์ โพธิ์ทองนาค และ คุณศรัณย์ คุ้งบรรพต บัตรราคา ๒,๐๐๐ / ๑,๕๐๐ / ๑,๐๐๐ บาท
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล ได้ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๗๐๗ หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพรานนก ชื่อบัญชี เงินบริจาคเพื่อการกุศล ฐานทัพเรือกรุงเทพ เลขบัญชี ๐๑๙ – ๒ – ๘๗๖๔๕ – ๖ และส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ โทรสาร. ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๖๙
                                                          …