Thursday, January 19, 2012

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง พุทธศักราช ๒๕๕๕

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง พุทธศักราช ๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กองวิทยาการ และกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ โดยรับสมัครนายทหารประทวนชั้นยศจ่าตรี-พันจ่าเอก อายุไม่เกิน ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นหรือหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินจากกรมแพทย์ทหารเรือ หรือหลักสูตรจากสถาบันอื่นที่กรมแพทย์ทหารเรือให้การยอมรับ และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตและรับรองจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมให้เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามแบบใบสมัครสอบคัดเลือก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.nmd.co.th/aad และ www.nmd.go.th/um ส่งถึงกรมแพทย์ทหารเรือ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ข้อมูล พร.
๒๐ ม.ค.๕๕

No comments: