Thursday, February 3, 2011

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

รมว.กห. เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามมติ ครม.เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน จำนน ๘-๑๕ เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) และพิจารณาขอพระราชทานยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการทหาร (ไม่จำกัดชั้นยศ) ที่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึง ๓๐ ก.ย.๕๔ และมีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่า ๒ ปีขึ้นไป รวมทั้งไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสอบสวนทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท และไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตามกฎหมาย รายละเอียดและแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ กับหนังสือรับรองการลาออกจากราชการ สามารถ Download ได้ที่ http://info navy.mi.th/person
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้รวบรวมหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมไว้สำหรับกำหนดเวลาในการรับสมัคร กพ.ทร.จะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ กห.อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการแล้ว


ข้อมูล กห.
๓ ก.พ.๕๔

No comments: