Tuesday, January 13, 2009

กองทัพเรือไทย - กองทัพเรือสิงคโปร์ทำการฝึกร่วมผสม

กองทัพเรือไทย ร่วมกับกองทัพเรือสิงคโปร์ ทำการฝึกร่วมผสม ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ณ พื้นที่อ่าวไทยตอนบน บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสิงคโปร์
การฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสิงคโปร์เริ่มฝึกครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ สำหรับการฝึกครั้งนี้ ระหว่างการฝึกได้มีการทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันในด้านการสื่อสาร การควบคุม บังคับบัญชาและการดำเนินกลยุทธ์ทดสอบ ประเมินผล และพัฒนาหลักนิยมและขั้นตอนในการปฏิบัติการร่วมผสมเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศในอนาคต
การฝึกร่วมผสมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วยพิธีเปิดการฝึก การฝึกในท่าและการฝึกปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ในทะเลและการประลองยุทธ์ เช่น การฝึกนำเรือผ่านช่องทางกวาดการฝึกการสื่อสารการฝึกแปรกระบวนทางยุทธวิธี การฝึกตราทางเป้า การฝึกจัดเรือฉาก การฝึกปฏิบัติการรบผิวน้ำ การฝึกชี้เป้าพ้นระยะขอบฟ้า การถ่ายภาพร่วมกัน การฝึกยิงอาวุธประจำเรือต่อเป้าพื้นน้ำ การฝึกยิงอาวุธประจำเรือต่อเป้าอากาศยาน การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกประลอง

ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๑๓ ม.ค.๕๒

No comments: