Friday, March 28, 2008

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารไม่จำกัดจำนวน

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเข้ารับราชการทหารไม่จำกัดจำนวน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นทหารกองหนุนทุกเหล่าทัพหรือเรียนจบ รด.ปีที่ ๓ ขึ้นไป อายุ ๒๓ ปีขึ้นไป ไม่เกิน ๒๘ ปี บริบูรณ์ บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร ว่ายน้ำเป็น
ผู้ที่สนใจเข้ารับราชการทหารสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองวุฒิการศึกษา ใบ สด.๘ (ใบกองหนุน) และรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ได้ที่ ศูนย์ฝึก ฯ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๒๘ มี.ค.๕๑

No comments: