Tuesday, September 1, 2009

สอ.วด.แจ้งข่าวสารการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) แจ้งข่าวสารให้สมาชิก สอ.วด.ทราบเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ บางแห่ง เสนอให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่า สอ.วด.นั้น สอ.วด.ชี้แจงให้ทราบว่า แม้ว่าดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์บางแห่งคิดอัตราร้อยละ ๗.๑ ในขณะที่ดอกเบี้ยของ สอ.วด.คิดอัตราร้อยละ ๗.๕ นั้น แต่ สอ.วด.มีเงินเฉลี่ยคืนที่ให้แก่สมาชิกประมาณร้อยละ ๑๑.๖๐ ทำให้ดอกเบี้ยสุทธิของ สอ.วด.จริง เหลือเพียง ร้อยละ ๖.๖๓
นอกจากนั้นการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารพาณิชย์จะมีค่าใช้จ่ายอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น ให้ทำประกันชีวิต มีการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ ทำให้ผู้กู้ได้รับเงินกู้ไม่เต็มตามจำนวนเงินที่ต้องการ ทั้งนี้ สอ.วด.ยังให้สิทธิด้านต่างๆ ตอบแทนให้สมาชิก เช่น สวัสดิการการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือ เมื่อสมาชิกประสบภัยพิบัติหรือเสียชีวิต เป็นต้น
ดังนั้นสมาชิกที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สอ.วด. หมายเลข ๕๕๐๘๘

ข้อมูล สอ.วด.
๑ ก.ย.๕๒

No comments: