Wednesday, November 5, 2008

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๑๓ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดชลบุรี โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและพ้นข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ แล้ว โดยมีหลักฐานการสมัครประกอบด้วย หนังสือแสดงวุฒิการศึกษา,บัตรประจำตัวประชาชน ,ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา รูปถ่าย ขนาด ๒นิ้ว จำนวน ๓ รูป ใบกองหนุนหรือใบแทน ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล และใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ (ถ้ามี)
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐-๑๕๓๐ ณ พื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม รับสมัครที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนไทยาวาส ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๔
- พื้นที่จังหวัดชลบุรี รับสมัครที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘๔๓ ๖๑๘๗
ข้อมูล ข่าวสาร ทร.
๔ พ.ย.๕๑

No comments: